aktuality

 

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. října 2022 nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela reaguje na výtky Evropské komise a zajišťuje, že česká právní úprava evidování skutečných majitelů vyhovuje požadavkům přepisům Evropské unie. Novelou zákona Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy.

Mezi hlavní body novely patří změna vymezení skutečného majitele a zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti (pro církve, společenství vlastníků jednotek aj.). Skutečný majitel již nebude vymezen pomocí pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Po vzoru evropské směrnice jím bude ten, kdo v konečném důsledku tzv. vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Vymezení skutečného majitele se maximálně přidržuje předlohy evropské směrnice.

Ve většině případů nevyvolá novela potřebu revize údajů v evidenci skutečných majitelů z iniciativy dotčených právnických osob. Velká část změn bude zajištěna automaticky informačním systémem. V průběhu října 2022 dojde k přeznačení dat tak, aby odpovídala nové terminologii. Dojde také k automatickému průpisu skutečných majitelů u subjektů, které dosud evidenční povinnost neměly a stávající automaticky propsaná data budou přepočítána dle nových pravidel. Ve složitějších případech však bude třeba, aby dotčené subjekty (obchodní korporace) ověřily, zda se u nich v důsledku novelizace skutečný majitel nezměnil či zda nějaký nepřibyl.